Ez alábbi Adatkezelési tájékoztató ide kattintva letölthető PDF formátumban.

Én Ujhelyy Károly, a www.kerteszkedesmaskent.hu oldal blogjának írója, Hájas István egyéni vállalkozót bízom meg a weboldal elkészítésével, technikai üzemeltetésével és az adatkezelésben leírt adatok kezelésével. Erre való tekintettel az adatkezelési tájékoztató az ő nevében íródott.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató az Hájas István egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Fenntartom a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatom. Így mint Adatkezelők a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján vagyok jogosult (de nem köteles) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Amennyiben érintett vagy, a jelentájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult vagy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat gyakorolni.

Tiszteletben tartom weboldal látogatói/szolgáltatásaim iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtök és kezelek, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

Az oldalam használata és szolgáltatásaim igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes, hozzájárulás alapon kerülnek hozzám, azokat amennyiben szükséges, csakis ezekután fogom szerződés teljesítése, illetve jogszabályikötelezettség teljesítése jogalapokon is kezelni.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettem figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(„Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltam továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

A VÁLLALKOZÁS:

Hájas István egyéni vállalkozó vagyok, (Székhely: 9023 Győr, Ifjúság krt. 34. 3/14., nyilvántartási szám: 51982191, adószám: 68603335-1-28), mint Adatkezelő, elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:

Postán: Székhely: 9023 Győr, Ifjúság krt. 34. 3/14. Telefonon: +36 30 928 84 49 számon

E-mailen: hello@alkalmazottmarketing.hu címen. webhely: alkalmazottmarketing.hu

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek az alábbi weboldalainkhoz kapcsolódó adatkezelésekre:

kerteszkedesmaskent.hu

Megkeresésére késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolok, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.

TEVÉKENYSÉG

A kerteszkedesmaskent.hu weboldalt Ujhelyy Károly megbízásából hoztam létre. Célunk a weboldallal az, hogy az ő kimeríthetetlen tudásával segítsük a kertészkedni vágyókat.

MIT GYŰJTÖK ÉS MIÉRT?

1.Hírlevélre feliratkozás

Hírlevélre feliratkozáskor gyűjtjük a nevedet és az e-mail címedet. Az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulásod. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem tudom a hírlevelet eljuttatni hozzád, hogy naprakész információkat küldjek olyan Károly által közölt kerészeti ötletekről, amellyel te is növelheted kertészkedési tudásodat.

Vajon ez azt jelenti, hogy ha megadod a nevedet és e-mail címedet, akkor én, mint Adatkezelő korlátlan ideig megőrzöm személyes adataidat? Természetesen nem, amennyiben kéred, aszemélyes adataidat törlöm.

A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással bármelyik hírlevélben, a levél alján szereplő linken, az adataidat törlöm és nem küldök neked további hírlevelet.

Adataidat mindaddig kezelem, míg a hírlevélről le nem iratkozol.

A kapcsolat oldalon kérdéseket tehetsz fel Károlynak és ha szükséges nekem. Adataidat bizalmasan kezelem. Mivel az oldalon a kertészeti tudás értékesítsben is érdekeltek vagyunk Károllyal, adataid megadását úgy értelmezem, hogy azokat egy esetleges jövőbeli vásárlás előfeltételeként osztod meg velem. Bízom benne, hogy megkeresésed után hamarosan vásárlónk között köszönthetünk. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizem meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év.

  1. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémád lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphetsz velem.

A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefononokat, Facebook-on stb. megadott adataidat az neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatoddal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törlöm.

Szolgáltatásunk során előfordulhat, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adok írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogom adataidat kezelni, meddig őrizem meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles vagyok a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon tartjuk veled a kapcsolatot, így a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatom, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyezted a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

4. Könyv megrendelés

Könyv megrendelésekor kért adataidat a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése. Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év, kivéve számlázási bizonylatokon szereplő személyes adataidat, ezeket a kötelező jogszabályi előírásokat betartva lezárt üzleti év + 8 évig őrizzük. Felhívjuk figyelmedet, hogy nevedet és e-mail címedet a szerződés teljesítését követően kizárólag saját célra felhasználjuk edm-küldéséhez, annak érdekében, hogy következő kiadványainkról, tréningjeinkről, oktatási anyagainkról értesülhess. Az így kezelt adataid: név, e-mail cím Ebben az esetben az adatkezelés jogos érdekből történik, mivel a GDPR szerint személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető, ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között. Közös adatkezelők az érdekmérlegelési tesztet elvégezték, releváns, jogszabályon alapuló kapcsolat Ujhelyy Károly mint szerző és előadó és Hájas István E. V.  mint eladó az érintettek, mint korábbi vásárlók között fennáll. Ujhelyy Károly Hájas István E. V.  jogos üzleti érdeke, hogy azon olvasóit, vásárlóit, akik már konkrét vásárlással igazolhatóan kifejezték munkája iránt érdeklődésüket, újra elérje, új ajánlataival és kiadványaival megkeresse. Azzal a feltételezéssel is élve, hogy ez érintettek érdeke is, mivel korábbi vásárlásukkal már kifejezték egyértelműen, hogy Ujhelyy Károly témáiban fejlődni szeretnének és naprakész információra van szükségük. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy érintettek érdeke nem sérül aránytalanul, az így kapott e-mailek nem esnek egy súly alá a kéretlen levelekkel és maximálisan biztosított a tiltakozás joga. Tiltakozásodat az adatkezelés ellen postai úton a 9012 Győr Kiss Angyal Ernő u. 13. címen vagy e-mailben az hello@alkalmazottmarketing.hu címen juttathatod el hozzánk, valamint az előírtaknak megfelelően a levelezési listáról le is lehet iratkozni bármikor bármelyik hírlevél, edm alján az erre a célra fejlesztett linkre kattintva. Tiltakozás és leiratkozás esetén is a személyes adataidat haladéktalanul töröljük.

KI KAPJA MEG AZ ADATAIDAT?

A személyes adataidat én kezelhetem, valamint azok az adatfeldolgozók akik velem, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.

Adataidat mind én, mind adatfeldolgozóim és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velem, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelő ellenőrzöm az adatfeldolgozóim munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásommal jogosultak igénybe venni.

Én hájas István, mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikaiszolgáltatások

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

Mailchimp, (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) Tömeges levélkiküldés

SalesAutopilot (1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) – Tömeges levélkiküldés Octonull Kft (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) – Számlázás

Amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítjuk az alábbi pénzintézeti szolgáltatók felé, anélkül, hogy azt megőriznénk:

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Telefon: 36 1 464 70 99
E-mail: hello@barion.com

Paylike
P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
hello@paylike.hu vagy 

A bankkártyás fizetések a Barion online fizetési rendszeren illetve a Paylike online fizetési rendszeren keresztül valósulnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Barion/Paylike oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival. A Barion rendszerről bővebb információ a www.barion.com címen található. A Paylike rendszerről bővebb információ a www.paylike.hu címen található.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adataidat védem, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvános- ságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodom az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

1.Milyen jogaid vannak?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségemen..

Kérelmedre tájékoztatást adok az általam kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalap- járól időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Köteles vagyok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

Köteles vagyok továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni.

A személyes adatot törlöm, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam. Az értesítés mellőzöm, ha ez az adatkezelés céljára valótekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles vagyok a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  1. Panasztételi lehetőség

Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettem, lépj velem kapcsolatba, mindent meg fogok tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljalak a kellemetlenségekért.Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

MIÉRT HASZNÁLOK COOKIEKAT, MIRE SZOLGÁLNAK ÉS HOL TUDOD EZEKETLETILTANI?

Mint mindenki, én is használok cookiekat szolgáltatásaim minőségének javítására, hogy a felhasználói élményedet javítsam és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körödnek megfelelő hírdetést jeleníthesek meg, viselkezésalapú marketing futtatásával.

Íme még pár technikai információ a cookiek kezeléséről, hogy tudd, mit hol kell beállítanod, ha leszeretnéd tiltani azok kezelését:

Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az én (Hájas István mint Adatkezelő) rendszerem automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyébszemélyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-ksegítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználókszokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
• megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy újoldalra lép,

  • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
  • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
  • figyelemmel kísérik hirdetéseim hatékonyságát.


Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítek meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem én (Hájas István), mint Adatkezelő felügyeljem, így nincs befolyásom arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Mint Adatkezelő a cookie-kat felhasználom arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsek meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google Ads (AdWords)” nevű online reklámprogramot használom, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszem a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetésistatisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Mint Adatkezelő betartom a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabálybanmeghatározott jogalappal kezelem, betartom a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket.